دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد
 
برنامه درسي كارشناسي ارشد
 
 
 گروه كنترل
برنامه درسي مهندسي برق كنترل ورودي هاي 94 و مابعد در سه زمينه تخصصي سيستم هاي كنترل، اتوماسيون صنعتي، مهندسي سيستم
كنترل - مهندسي سيستم ( ورودي هاي 93 و ماقبل )
آشنايي با برنامه آموزشي – پژوهشي زمينه تخصصي
كنترل - كنترل ( وردي هاي 93 و ماقبل )
 
 
 گروه مكاترونيك
مشخصات كلي برنامه و سر فصل دروس دوره كارشناسي ارشد مكاترونيك
 
 
 گروه قدرت
سرفصل دروس گرايشهاي مهندسي برق - قدرت ورودي 93
قدرت ورودي 92 و ماقبل
مهندسي برق قدرت در دو گرايش ورودي هاي 94 و مابعد
 
 
 گروه الكترونيك
مدار و سيستم و تكنولوژي
( وردي هاي 93 و ماقبل )
 الكترونيك در دو گرايش
( ورودي هاي 94 و مابعد )
 
 
 
 گروه مخابرات
مخابرات موج و سيستم
( وردي هاي 93 و ماقبل )
مهندسي برق- مخابرات سيستم ورودي هاي 94 و مابعد
مهندسي برق- مخابرات موج و ميدان ورودي هاي 94 و مابعد
 
 
 
 گروه مهندسي پزشكي
بيوالكتريك
( وردي هاي 93 و ماقبل )
بيوالكتريك
( وردي هاي 94 و مابعد )
 
 
 
 
 
 
 

1395/10/22 تاریخ بروزرسانی
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد